Directors

President & CEO Shinichi Taniguchi *
Directors Eiki Fujiwara *,
Haruko Kawasaki
Audit & SupervisoryCommittee Members Director Kazuhito Ichikawa
  Outside Directors Yasuaki Tamura,
Tomoaki Seko,
Koichi Ikehara

Executive Officers

Kiyoshi Honjo,Tetsuo Tokuyoshi, Jun Kondo, Makoto Takaguchi, Koji Kawaguchi,
Teruki Yokoyama, Satoshi Nakase, Masateru Ueda

* Also holds the position of exective officer
On March 25, 2022